Đội Trưởng Thi Công

Đội Trưởng Thi Công

Đội Trưởng Thi Công

Đội Trưởng Thi Công

 Giám Đốc Điều Hành Mr. Trọng [P]: 0916875087 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Đốc Điều Hành
T.Phòng Vật Tư Mr. Tuấn  [P]: 0122 8971907 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: T.Phòng Vật Tư
Giám Sát Thi Công Mr Bi [P]: 0964 349744 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Giám Sát Thi Công Mr Đạt [P]: 0128 5047242 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công
Giám Sát Thi Công Mr. Duy [P]: 0168 7742826 [Mail]: khonggianviet.xd@gmail.com
Chức Vụ: Giám Sát Thi Công